قرآن و اخلاق زمامداران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي‌اکبر عالميان

مقاله حاضر به «اخلاق زمامداري از نگاه قرآن» ميپردازد. آنچه در اين تحقيق به آن دست يافتهايم، حدود20 شاخصه در اين زمينه است که ممکن است در نگاهي جامعتر به آيات الاهي، مقدار اين شاخصه ها نيز افزايش يابد. در اين مقاله به اين شاخصهها اشاره خواهد شد.