عدالت اقتصادي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفتگوي نشريه فرهنگ پويا با دکتر سيدمحمدکاظم رجايي

کارآمدي نظام جمهوري اسلامي، يکي از مهمترين مباحثي است که محافل فکري دانشگاهي و حوزوي را مشغول خود ساخته است. يک نظام يا مجموعه يا هر تشکيلاتي اهدافي دارد كه فعاليتهاي خود را در جهت رسيدن به آن اهداف سازماندهي ميكند. كارآمدي بر اساس همسويي فعاليتها با اهداف و بيشترين ميزانِ دستيابيِ ممكن به اهداف، تبيين ميشود. اگر فعاليتهاي يك نظام در جهت رسيدن به اهداف و برنامههاي مورد نظر باشد و با هر مجموعه فعاليت، بالاترين ميزان دسترسيِ ممكن به اهداف حاصل شود؛ آن نظام، كارآمد ارزيابي ميشود. يکي از اهدافي که در بررسي حرکت چهل سالهي نظام جمهوري اسلامي بايد در كانون توجه قرار بگيرد، عدالت اقتصادي است. در واقع يکي از عواملي که موجب ميشود نظام ما يک نظام ناکارآمد جلوه کند، بيعدالتي و اجرا نشدن عدالت در جامعه است. اينکه عدالت اقتصادي به عنوان يکي از اهداف انقلاب اسلامي محقق شده است يا خير و اگر تحقق يافته است تا چه ميزان محقق شده و اگر به آن نرسيدهايم چرا نرسيدهايم و براي رسيدن به آن چه کارهايي را بايد انجام دهيم و چه لوازمي نياز دارد؟ سؤالاتي بود که ما را بر آن داشت تا ضمن مصاحبه با دکترسيدمحمدکاظم رجائي، عضو هيئت علمي مؤسسهي آموزشي و پژوهشي امام خميني€، در پي پاسخهاي آن برآييم. ضمن تشکر از ايشان که وقت خود را در اختيار نشريه فرهنگ پويا قرار دادند، مشروح اين مصاحبه در ذيل تقديم ميگردد...